Aportacions

Es denominen així als ingressos que realitzen els nostres afiliats/des, quotes a part, i que són establerts pels estatuts (cartes financeres). S’han d’ingressar en una compte corrent bancari en què només es donin aquests ingressos. En realitzar el ingrés l’aportant ha d’indicar el seu nom i cognoms, CIF, i domicili. A més ha de quedar constància de la data i de l’import.

Donacions

Són els ingressos que realitza tot aquell que no és afiliat/a a IU i també els de els nostres afiliats / es que no deriven dels estatuts (pàg. ex. els de l’actual campanya de suport a IU) Han d’ingressar en un compte corrent bancari en què només es donin aquests ingressos. En realitzar l’ingrés el donant ha d’indicar el seu nom i cognoms, CIF, i domicili. A més ha de quedar constància de la data i l’import.

Les aportacions i donacions en l’IRPF

Totes dues apareixen en l’Annex A.1 (III) de l’IRPF 2015 “Deducció per lloguer d’habitatge habitual, per donatius i altres aportacions”.

Donaciones.web

Les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, Coalicions o Agrupacions d’Electors, donen dret a una deducció del 20 per cent sobre les quotes, amb un límit màxim de 600 euros anuals.

  • S’han d’incorporar a la casella marcada amb la lletra M.

Les donacions als partits polítics estan dins de les DONACIONS A les ENTITATS I INSTITUCIONS PREVISTES EN LA LLEI 49/2002. Tenen un límit del 10% de la base liquidable (art. 68.3).

  • S’han d’incorporar a la casella marcada amb la lletra H.

% DEDUCCIÓ DE LES DONACIONS

Base de la deducció. Import fins a Percentatge de la deducció
Fins a 150 € 50%
Resta base de deducció 27,50%

 

A més a més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat que excedisca de 150 euros serà del 32,50 per cent.

 Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail